Rovné odměňování: věc nás všech

Konference o rovném odměňování žen a mužů

11. října 2018
Kancelář veřejné ochránkyně práv, Údolní 39, Brno

 

Jak nerovné odměňování vnímá česká společnost? Jaké zahraniční inspirace pro snižování nerovnosti lze zavádět do české legislativy a politik? Jak ošetřují rovné odměňování české i zahraniční firmy a jak se jim to vyplácí?

Panelové diskuze i praktické workshopy vás provedou nejnovějšími zjištěními i konkrétními nástroji pro snižování rozdílu mezd či platů na vašem pracovišti. Konferenci Rovné odměňování: věc nás všech pořádá NESEHNUTÍ, Otevřená společnost a Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR k příležitosti Dne za rovné příjmy.

 

PROGRAM

9:30-9:45 Úvodní slovo: Martina Štěpánková (Úřad vlády)

 

9:45-10:30 PANEL 1: Rovné odměňování ve světle nových zjištění

Výsledky nových výzkumů Sociologického ústavu

Panelová  diskuse představí aktuální výsledky výzkumu veřejného mínění o rovném odměňování v České republice. Budou představeny i výsledky z kvalitativního výzkumu vyjednávání mezd a systémů odměňování v soukromém i veřejném sektoru, ale také ve školství. Podíváme se také na názory těch, kteří tvoří nebo připravují politiky a opatření ve vztahu k odměňování. Diskutovat se budou témata jako firemní transparentnost v odměňování a její vliv na spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň. Dále budou diskutovány nejčastější oblasti, v nichž se ženy na pracovišti cítí znevýhodněny. Cílem panelu je přiblížit nejen příčiny nerovného odměňování, ale také jeho řešení a nezamýšlené důsledky jednotlivých řešení či aktuálních opatření a politik.

V panelu vystoupí:
Alena Křížková – Sociologický ústav AV ČR
Romana Marková Volejníčková – Sociologický ústav AV ČR
Marta Vohlídalová – Sociologický ústav AV ČR
PREZENTACE

10:30-11:30 PANEL 2: Role státu při prosazování rovného odměňování

Příjmová nerovnost žen a mužů je komplexní problém. Zkušenost ukazuje, že jej nevyřeší pouhá legislativní garance práva na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty. Pro dosažení rovnosti žen a mužů jako jedné ze základních demokratických hodnot by proto měl stát aktivně usilovat o odstraňování genderových nerovností v odměňování a na trhu práce obecně. Tento panel představí aktuální kroky státu za účelem snižování v průměrných mzdách žen a mužů v ČR. Zaměří se také na opatření přijatá některými dalšími evropskými zeměmi, která by se jako příklad dobré praxe mohla stát inspirací i pro ČR.

V panelu vystoupí:
Radan Šafařík – Úřad vlády ČR (PREZENTACE)
Katinka Brose – Fair Pay Innovation Lab gGmbH, Berlín (PREZENTACE)
Gillian Unsworth – Gender Pay Gap reporting Government Equalities Office, Londýn (PREZENTACE
zástupkyně Státního úřadu inspektorátu práce (PREZENTACE)

11:45-12:05 Představení nástroje Logib Ministerstva práce a sociálních věcí

Lenka Simerská, Petra Sofie Haken – Ministerstvo práce a sociálních věcí (PREZENTACE 1, PREZENTACE 2)

12:05-13:05 PANEL 3: Byznys a rovné odměňování? To se vyplatí!

Příklady dobré praxe rovného odměňování v soukromé sféře

Z aktuálních průzkumů veřejného mínění v oblasti znevýhodnění na pracovním trhu vyplývá, že tam, kde existují transparentní pravidla odměňování, se až o polovinu méně lidí cítí být znevýhodněno oproti subjektům, které tato pravidla nemají. Jaká další opatření přijímají firmy v oblasti rovného odměňování žen a mužů? V čem se jim politika rovného odměňování vyplácí? A jak ji lze uplatňovat v různých aspektech, které souvisí jak se mzdami, tak s dalšími formami odměňování svých zaměstnanců a zaměstnankyň? V panelu se představí zástupci a zástupkyně českých a zahraničních firem, které zavádějí opatření rovného odměňování.

VíceGender pay gap, tedy míra nerovného odměňování mezi muži a ženami, je dle statistických údajů (měření Eurostatu) vždy o několik procentních bodů vyšší v soukromém než ve státním sektoru. V roce 2015 tento rozdíl činil 25% v soukromém a 20% ve státním sektoru. V České republice bohužel neexistují statistiky, které by souhrnně analyzovaly a popisovaly nerovné odměňování v soukromém sektoru. Nastavení mzdové politiky a politiky odměňování obecně (včetně dalších bonusů) vždy závisí na konkrétním soukromém subjektu.
V panelu vystoupí:
Rostya Gordon Smith – manažerka
Blanka Marešová – městský úřad Třebíč
Hana Porkertová – Ústav práva a humanitních věd Mendelovy univerzity v Brně (PREZENTACE)

13:45-15:15 Odpolední workshopy

Workshop 1: Rovné odměňování: Co se můžeme přiučit ze zahraničních zkušeností?

Interaktivní seminář Vás provede zahraničními přístupy k rovnému odměňování. Jaké zkušenosti mají v zemích, které zaujaly proaktivní přístup k prosazení rovné odměny? Jak legislativní a měkká opatření přijala společnost a jak ovlivnily svět byznysu? I na to se můžete zeptat našich hostů a hostek.

Workshop 2: Odměňujeme férově? Jak prakticky ověřit, zda v naší společnosti odměňujeme ženy a muže rovně

Na workshopu probereme, jak můžeme prakticky ověřit, zda naše společnost či organizace dodržuje zásadu rovné odměny za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro muže a ženy. Na reálném případu si vysvětlíme nejčastější problémy, které se objevují v českém prostředí, a budeme hledat cesty, jak si s jednotlivými úskalími poradit. Budeme se také zabývat tím, jak na toto téma nahlíží české soudy a Soudní dvůr Evropské unie.

15:15-15:30 Zakončení

Dále naleznete: nové publikace – infostánky – fotokoutek 

 

REGISTRACE

Registrační formulář

PRAKTICKÉ INFORMACE

  • Součástí konference bude společný oběd a občerstvení s kávou.
  • Prezentace zahraničních hostů a hostek budou simultánně tlumočeny do češtiny.
  • Z hlavního nádraží se na místo konference dostanete tramvají č. 4, zastávka Obilní trh.
  • V případě zájmu může organizační tým konference proplatit cestovní náklady účastníků a účastnic. Obracejte se na organizátorky.

Pro další informace kontaktujte Barboru Bakošovou (barbora.bakosova@nesehnuti.cz) nebo Lucii Čechovskou (lucie.cechovska@nesehnuti.cz) z NESEHNUTÍ.