O projektu

Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Projekt „Jak na rovnost v odměňování… aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003501, Prioritní osa 1) je spolufinancován Evropskou unií, je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů. Doporučení budou podpořena osvětovými a vzdělávacími aktivitami. Projekt osloví veřejnost v produktivním věku, zaměstnavatele a zaměstnavatelky, politiky a političky i relevantní veřejné instituce.

Prosazování doporučení do praxe cílí na několik úrovní:

  • politická úroveň prostřednictvím prosazování tématu do volebních programů politických stran v Jihomoravském kraji,
  • institucionální úroveň prostřednictvím komunikace doporučení a možností jejich uplatnění relevantním veřejným institucím, odborům a odborné veřejnosti,
  • úroveň, v níž dosáhneme zavedení doporučení do personální praxe vybraných zaměstnavatelů/ek.

Prostředky, které k dosahování cílů projekt využívá:

  • Analýza problému a následně vybraných opatření ke snížení platové nerovnosti, z analýzy vzejdou doporučení, která přispějí ke zvýšení účinnosti a/nebo eliminaci nezamýšlených negativních důsledků a rizik stávajících opatření – aktivity budou realizovány ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd.
  • Osvětové aktivity: cílené šíření informací o tématu platové nerovnosti, výsledcích analýz i nových doporučeních. Informace budou šířeny atraktivními aktivitami při příležitosti Dne platové nerovnosti, informačními a osvětovými kanály (tištěné informační materiály, webové stránky, sociální sítě)
  • Systematická komunikace s konkrétními zaměstnavatelskými subjekty (platforma Aliance za férové příjmy).

Projekt tak v rámci klíčových aktivit zahrne aktivity doporučované výzvou v oblasti 2: osvětové, vzdělávací a motivační aktivity; genderově senzitivní analýzu trhu práce v regionu s ohledem na nezamýšlené důsledky odstraňování platové nerovnosti; aktivity zaměřené na snižování platové nerovnosti a segregaci trhu práce podle pohlaví a opatření a aplikace příkladů dobré praxe za účelem snížení segregace trhu práce podle pohlaví.